Husordensregler

Revidert og gjeldende fra 06.05.2021

Innledning

Borettslaget Rosenhoff kvartal III er et andelslag der beboerne i fellesskap er ansvarlig for at eiendommen blir holdt i god stand. Alle utgifter som påføres borettslaget må dekkes av husleieinntekter. Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten andelseier har inngått med borettslaget. Det vil si at brudd på husordensreglene er brudd på den inngåtte leiekontrakten.

Slike brudd kan føre til oppsigelse av leieforholdet. Som andelseier er du også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av alle medlemmer av din husstand, av dine gjester og av eventuell tredjepart som har ærender I borettslaget på dine vegne (eksempelvis leverandører og håndverkere). Betrakt ikke dette som en rekke forpliktelser og forbud, men som regler som skal sikre deg selv orden, ro og hygge i hjemmet og på borettslagets område.

1. Ingen leiligheter eller andre rom må brukes slik det at sjenerer andre leieboere

Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene og bakgården fra 22.00 til 07.00 på hverdager og fra kl. 23.00 til 08.00 i helger.

Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy. Særlig bør det i sommerhalvåret utvises forsiktighet med bruk av TV, radio og lydanlegg når vinduene er åpne.

Oppussing med banking, sliping, boring og saging er ikke tillatt i tidsrommet fra 20.00 til 08.00 på hverdager og ikke etter 17.00 på lørdag. På søndag og helligdager skal det ikke forekomme.

2. Parkering og kjøring i borettslaget

Det er ikke tillatt med parkering av biler, tilhengere eller motorsykler i bakgården. Beboer er ansvarlig for å påse at gjester og andre som har ærender i borettslaget på dine vegne (eksempelvis leverandører eller håndverkere) informeres om, og etterlever parkeringsforbudet.

Varelevering inntil en halv time er tillat.

Sykler skal kun settes på opparbeidet plass, som sykkelstativer.

3. Krav om særskilt hensyn ved renovering og oppussing

Før omfattende renovering og oppussing av leilighet kan igangsettes skal beboer kontakte Styret for å informere om prosjektet og planlegge for gjennomføring med minst mulig ulempe for øvrige beboere. Med «omfattende» menes også arbeider som ikke krever godkjenning fra offentlige myndigheter (PBE), men som allikevel må ansees å kunne påvirke borettslagets øvrige beboere gjennom støy, tilskitning, vareleveranser og trafikk utenom det vanlige, behov for midlertidig lagring av bygningsmaterialer og/eller utstyr.

Eksempel på renovering og oppussing som faller inn under denne bestemmelsen nevnes utskifting av kjøkken- og baderomsinnredning, fjerning av lettvegger, etc. Dersom Styret etter dialog med beboer finner at renovering og/eller oppussing vil medføre vesentlige ulemper for øvrige beboere kreves godkjenning fra Styret før arbeidet starter.

Slik godkjenning gis i form av inngått kontrakt mellom andelseier og borettslaget (ved Styret). I kontrakten presiseres nærmere hvilke regler som gjelder for støy og arbeidstider, håndtering av materialer og avfall i forbindelse med arbeidene, etc.

Omfattende renovering og oppussing som igangsettes av andelseier uten foregående kontraktsinngåelse er brudd på Husordensreglene.

4. Særskilte krav ved søknadspliktig utbygging

Søknaden skal i første omgang vedlegges skisser/tegninger av hele leiligheten inkludert trapperom for bade eksisterende og foreslått løsning, samt en beskrivelse av utbyggingen. Denne sendes til Styret for foreløpig godkjenning. Dersom Styret, etter behandling, gir foreløpig godkjenning, skal det i neste omgang også legges ved redegjørelse fra bygningskyndig person, elektriker, rørlegger og VVS dersom elektriske installasjoner, rørførninger eller ventilasjon berøres. Dette bekostes søkeren. En foreløpig godkjenning fra Styret gir ingen garanti for endelig godkjenning. Alle bygningsmessige arbeider skal planlegges og utføres forskriftsmessig.

Dersom Styret godkjenner endelig søknad, inngås kontrakt om kjøp av fellesarealer mellom utbygger og borettslaget. I tillegg til å angi areal og pris fastsettes bl.a. plan for material- og avfallshåndtering og regler for støy og arbeidstider i denne kontrakten.

Deretter skal arbeidet meldes Plan- og bygningsetaten. Se Plan- og bygningsetaten for mer informasjon.

Søknadspliktige arbeider:

  • Endringer av brannceller
  • Endring, åpning eller fjerning av bærende bygningsdeler
  • Nye elektriske installasjoner
  • Nye installasjoner i forbindelse med bar, wc, vann og avløp
  • Nye installasjoner eller endringer i forbindelse med ventilasjon
  • Installasjon av ildsted

Ved endring og utskiftning av soilrør i forbindelse med rehabilitering skal dette avklares med Styret på forhånd.

Ved planlagt søknadspliktig utbygging gjelder også bestemmelsene i punkt 3. «Krav om særskilt hensyn ved renovering og oppussing».

5. Inngangsdører skal være låst

Inngangsdørene til oppgangene skal primært være lukket dagtid og låst kveldstid. Det er opp til beboerne i oppgangen å påse dette.

Vogner, sykler ol. skal ikke settes slik at de er til hinder for ferdsel i oppgang, loft eller kjeller.

6. Det er ikke generell adgang til dyrehold i borettslaget.

Det er ikke generell adgang til dyrehold i borettslaget. Alt dyrehold skal godkjennes av Styret før anskaffelse. Godkjennelse skal også innhentes ved ny innflytting i borettslaget hvor dyr ønskes medbrakt. Andelseierne i den oppgangen der det søkes om dyrehold skal skriftlig ta stilling til dyreholdet. Kun saklige og dokumenterte motforestillinger vil bli vurdert av Styret.

Av hensyn til øvrige beboere er det båndtvang på hele borettslagets område, og forbud mot å lufte hund på borettslagets område (gjelder både indre gård og grøntområder foran fasaden som vender mot Rosenhoffgata og Vågebyveien).

7. Lån og utleie av leiligheten må søkes om og godkjennes av styret før fremleier flytter inn.

Andelseier må bo i leiligheten i ett år før den kan leies ut. Tillatelse til utlån/fremleie gis i regel bare for ett år av gangen og ikke for mer enn tre år sammenhengende.

Andelseier plikter å påse at fremleietaker gjøres kjent med borettslagets Husordensregler.

Andelseier er ansvarlig for skader og ulemper som måtte følge av utlånet/fremleie.

Ulovlig utlån/fremleie er grunn for oppsigelse av leieforholdet til andelseier.

8. Husholdningsavfall

Husholdningsavfall skal kildesorteres i søppelkasser.

Større og brannfarlig avfall må andelseier selv frakte bort.

Borettslaget stiller med container til høst- og vårrengjøring.

Avfall skal ikke settes ut i oppgangene, husk at dette er en nødutgang.

9. De til en hver tid gjeldende ordensregler for vaskeriene skal følges

Det er bare tillatt å vaske klær i vaskeriets åpningstider, som er i tidsrommet 08.00 til 21.00 på hverdager og 10.00 til 20.00 på lørdag. Tøy må kun henges til tørk i tørkebåsene. Tøy må ikke henge ute på høytidsdager.

10. Det må ikke sages, hugges eller lagres ved i kjelleroppgangene eller i leilighetene

Det er strengt forbudt å ta inn skadelige og farlige materialer i bodene, som for eksempel våt ved eller større mengder med papp som kan inneholde veggdyr- eller sopp. Ved overtredelse vil ansvar bli gjort gjeldende.

11. Staking av vasker og badesluk besørges av andelseierne

Generelt vedlikehold av alle rør og el-ledninger inne i leilighetene er andelseiers ansvar.

12. Andelseiere må til enhver tid rette seg etter de påbud som Styret gir til opprettholdelse av ro og orden i felles interesse og til beskyttelse av eiendommen

Meldinger fra Styret eller den som styret bemyndiger, til beboere ved elektroniske rundskriv eller oppslag for å utfylle eller klargjøre enkelte av husordensreglene skal ansees som skrevet i disse reglene.

13. Klager over at en andelseier har overtrådt husordensreglene skal fremsettes skriftlig til styret i borettslaget

Det vises for øvrig til husleiekontrakten samt borettslags- og husleieloven, som inneholder bestemmelser om andelseiers plikter, rettigheter og ansvar.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s